lorem ipsum dolor sit amet Algemene voorwaarden
© Spindoctor Webcompany 2017
Relatie Nu Alleen ben je al gelukkig, samen zal je levensvreugde nog verder toenemen.......

Algemene voorwaarden & disclaimer

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3. Dag: kalenderdag 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: Relatie-Nu.nl handelend onder de naam/namen: Relatie Nu Telefoonnummer: +31 (0)40 na aanmelding als klant wordt ons telefoonnummer aan u doorgegeven. Bereikbaarheid: Van maandag, dinsdag, donderdag van 19.30 uur tot 21:30 uur E-mailadres: klantensupport@relatie-nu.nl   Artikel 3 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via verwijzing naar de tekst op de website.  De consument wordt gevraagd aan te vinken dat de algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Artikel 4 – Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: o de prijs inclusief btw / belastingen; o de eventuele kosten van aflevering; o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Artikel 5 – De overeenkomst 1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a.     het correspondentie adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 6 - Herroepingsrecht Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening én zullen administratiekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 75. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; dit geldt dus voor de relatiebemiddelingsactiviteiten van Relatie-Nu.nl. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. Artikel 9 – De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. c. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Artikel 11 – Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging   Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode Duur 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan 5 jaar heeft, mag de consument na 5 jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.   Artikel 13 – Betaling 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Artikel 14 – Klachtenregeling 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat eventueel voorgelegd kan worden aan de daartoe bevoegde rechter. Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Artikel 16 - Overige Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Relatie-Nu.nl Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. 1. Onderwerp van de overeenkomst 1.1 RELATIE-NU.NL biedt een online service aan, die klanten van RELATIE-NU.NL de mogelijkheid biedt elkaar te leren kennen. Deze service houdt zowel houdt zowel gratis diensten in, als diensten die tegen betaling beschikbaar zijn. 1.2 Onderwerp van de overeenkomst is uitdrukkelijk niet de huwelijksbemiddeling of een dienst van enige soort die tot doel heeft tot een huwelijk te leiden. 2. Toegang/totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Voor toegang tot het gebruik van de RELATIE-NU.NL-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig. 2.2 Door de registratie ontstaat een overeenkomst tussen RELATIE-NU.NL en de aangemelde klant, die onderworpen is aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 2.3 Na de registratie biedt RELATIE-NU.NL de klant ook verschillende diensten tegen betaling aan. De contractuele basis voor deze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden. De klant wordt voor het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting over de inhoud van de betreffende dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop "Nu bestellen” of  “Nu Verzenden" verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst.  De overeenkomst ontstaat door de bevestiging van de bestelling door RELATIE-NU.NL, via e-mail. 3. Betaalde diensten 3.1 Bij RELATIE-NU.NL is de registratie / vragenlijst de betaalde overeenkomst. De klant beantwoordt een vragenformulier van RELATIE-NU.NL. Op basis van de ingevulde gegevens werkt RELATIE-NU.NL een individueel persoonlijkheidsprofiel van de klant uit. Het persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt in de RELATIE-NU.NL-database opgenomen. Het persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt met de profielen van andere RELATIE-NU.NL-klanten vergeleken.  Hierop voortbouwend, ontvangt de klant (een) partnervoorstellen in een online lijst, die hem/haar afzonderlijk in een geanonimiseerd profiel voorgesteld worden.  Echter het doen van partnervoorstellen zijn wel afhankelijk van de mogelijkheden in onze database.  Het kan voorkomen dat er gedurende enige tijd of langer geen geschikte kandidaten / potentiële partners beschikbaar zijn voor een klant. 3.2. Daarnaast biedt RELATIE-NU.NL de mogelijkheid tot onderlinge contactopname tussen klanten, na wederzijdse instemming. Als contactopname in de zin van de overeenkomst wordt ook gerekend het antwoorden op de contactwens van een andere klant, of het lezen daarvan. 3.4 De RELATIE-NU.NL-service is 24 uur, zeven dagen per week, met een graad van 99,0 % per jaar beschikbaar. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van RELATIE-NU.NL vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.). Om de RELATIE-NU.NL-service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser-)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer mogelijk te maken (bijv. het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen gebruikte technologie, kan het zijn dat de klant de diensten van RELATIE-NU.NL slechts beperkt kan gebruiken. 4. Privacy Policy De Privacy Policy van RELATIE-NU.NL vindt u hier. 1. Het bureau zal de persoonsgegevens van de cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. 2. Het bureau zal de persoonsgegevens van een cliënt uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de overeenkomst verwijderen. 5. Opzegging 5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een kosteloos lidmaatschap per direct op te zeggen. Een kosteloos lidmaatschap kan worden opgezegd door het aanklikken van de link "Profiel verwijderen" in de rubriek "Mijn Profiel" / "Gegevens & instellingen" / "Profielstatus" en het bevestigen van de verwijdering door het invoeren van het zelfgekozen wachtwoord. 5.2 De opzegging van het betaalde lidmaatschap is mogelijk voor het einde van de door de klant gekozen looptijd. De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief of e- mail). Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden minimaal de volgende twee gegevens in zijn opzegging op te nemen: (1) Het bij RELATIE-NU.NL geregistreerde e-mailadres, (2) Je volledige naam + geboortedatum + adres. 6. Aansprakelijkheid van RELATIE-NU.NL 6.1 RELATIE-NU.NL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen en/of vragenlijsten van de klant. 6.2 RELATIE-NU.NL is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. RELATIE-NU.NL biedt alleen de technische voorzieningen, die in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken. 6.3 Het is mogelijk dat klanten de RELATIE-NU.NL-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. 6.4 Alle rechten voorbehouden.  Wij accepteren geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze website.    Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden, onjuistheden en andere mogelijke fouten op deze  website.  In de breedste en diepste zin des woords accepteren wij geen aansprakelijkheid voor wat dan ook. 6.5 Op alle inhoud en beschrijvingen op deze website rust een copyright / auteursrecht.  Er mag niks zonder toestemming  van de auteur worden gekopiëerd en/of worden vermenigvuldigd. 6.6 RELATIE-NU.NL kan nergens voor aansprakelijk worden gehouden. Alle teksten, woorden, beweringen,  vertellingen, ervaringen, weetjes, aangeboden kennis, e.d., o.i.d. enzovoorts, zijn onder voorbehoud van type- of  scanfouten en/of wijzigingen i.v.m. de actualiteit.  Aansprakelijkheid van RC Auto Fascinatie voor directe en indirecte  schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,  is uitgesloten. Voor het overige rust op RC Auto Fascinatie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,  ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant 7.1 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke en/of met oneerlijke bedoelingen opgegeven valse gegevens kunnen civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben. 7.2 De klant verzekert verder dat hij de RELATIE-NU.NL-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van derden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van RELATIE-NU.NL om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma's te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers. 7.3 De klant verplicht zich, om RELATIE-NU.NL te vrijwaren van elk soort rechtsvordering, schade, derving of financiële vordering, die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zou kunnen ontstaan, voorzover de klant verwijtbaar gehandeld heeft. In het bijzonder verplicht de klant zich ertoe om RELATIE-NU.NL te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen, die ontstaan uit schade wegens laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, wegens uitval van diensten voor andere klanten, schending van deze Algemene Voorwaarden, wegens de schending van intellectueel eigendom of andere rechten. 7.4 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL's of andere persoonlijke gegevens van andere klanten. 7.5 De klant verklaart zich bereid om RELATIE-NU.NL onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij wegens de totstandkoming van een partnerschap of uit andere gronden niet meer geïnteresseerd is in partnervoorstellen of als hij niet meer beschikbaar wil zijn als partnervoorstel voor andere klanten. 7.6 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten en de gegevens van zijn profiel met regelmatige en redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. RELATIE-NU.NL heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen. 7.7 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name   Geen teksten of foto's te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn. via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden; andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden; er geen gegevens op te zetten die 1. a) een virus bevatten (geïnfecteerde software) of 2. b) software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming;   de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt; geen e–mails of berichten te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen; e-mails of berichten aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten (met uitzondering van het geval dat dit uitdrukkelijk door RELATIE-NU.NL is toegestaan); geen kettingbrieven te versturen; geen berichten te verzenden, die een commercieel doel dienen; in de persoonsbeschrijving geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e- mailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist worden.   7.8 Niet-naleving van een van de in punt 7.7 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de RELATIE-NU.NL-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.7 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting voor de aangevraagde diensten. 8. Communicatie Mededelingen van RELATIE-NU.NL aan zijn klanten vinden plaats per e-mail. Mededelingen van klanten aan RELATIE-NU.NL gebeuren via per e-mail via de op de RELATIE-NU.NL-pagina’s uitdrukkelijk genoemde adressen of via de post. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik is het vereist dat de klant in zijn mededelingen de volgende twee gegevens vermeldt: (1) Het bij RELATIE-NU.NL geregistreerde e-mailadres, (2) Je volledige naam + geboortedatum + adres. 9. Gebruiks- en auteursrechten RELATIE-NU.NL heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de RELATIE-NU.NL-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma's en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen. 10. Herroepingsinformatie, uitsluiting van het herroepingsrecht 10.1 Elke klant heeft het recht aan RELATIE-NU.NL mee te delen dat hij afziet van de dienstverlening, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping is te richten aan: Per post: zie contactpagina. Per E-mail: klantensupport@relatie-nu.nl Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen: (1) Het bij RELATIE-NU.NL geregistreerde e-mailadres, (2) Je volledige naam + geboortedatum + adres. Disclaimer van ons relatiebemiddelingsbureau Relatie-Nu.nl besteedt zorg aan het bieden van de juiste informatie. Wij proberen deze zo correct en nauwkeurig mogelijk te formuleren. Als gebruiker van onze website bent u echter zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en gebruik van de geboden informatie. Relatie-Nu.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op onze website.
Naar boven Naar boven